სჯა-ჯამაათნი მიჯნურთან განმიჯნურებისა - ანუ როგორ დავადოთ მიჯნურს

( სიტყვა)

კომენტარები